ประกาศ เรื่องขอความร่วมมืองดการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีหรือไปในสถานที่เสี่ยงโดยไม่มีเหตุจำเป็น