ประกาศ เรื่องแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในสถานศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

ประกาศ เรื่องขอความร่วมมืองดการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีหรือไปในสถานที่เสี่ยงโดยไม่มีเหตุจำเป็น

ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564