ประกาศ เรื่องแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในสถานศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี