คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี