ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564