พิธีเปิดการประกวด “สุดยอดนวัตกรรม” อาชีวศึกษาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี

ดร.ธีระพงษ์ วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เข้าร่วมพิธีเปิดการประกวด “สุดยอดนวัตกรรม” อาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี โดยมีนายนพดล สุวรรณสุนทร ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

ดร.ธีระพงษ์ วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ภาพเพิ่มเติมใน google drive Download       

พิธีเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ การเข้าค่ายพักแรม (Day Camp) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ สิงห์บุรี

ดร.ธีระพงษ์ วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประธานในพิธีเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ การเข้าค่ายพักแรม (Day Camp) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ สิงห์บุรี ในวันที่ 29 มีนาคม 2563

แสดงความยินดีการแข่งขันทักษะดนตรีไทย น.ส.นรินทิพย์ อิ่มสรรค์ รางวัลชนะเลิศ ประเภทซออู้ และน.ส.พลอยชมพู พลับอินทร์ รองชนะเลิศอันดับ2 ประเภทจะเข้

แสดงความยินดีในการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 28 การแข่งขันดนตรีไทย นางสาวนรินทิพย์ อิ่มสรรค์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภทซออู้ และนางสาวพลอยชมพู พลับอินทร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทจะเข้ โดยผู้ควบคุม ครูอุศนา ชูชัยมงคล และ ครูธนวรรณ สอ้าง ณ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564

ดร.ธีระพงษ์ วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ร่วมพิธีปิด งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง

ดร.ธีระพงษ์ วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ร่วมพิธีปิด งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 27 มีนาคม 2564

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าตรวจเยี่ยม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ สิงห์บุรี

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าตรวจเยี่ยม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ สิงห์บุรี ในการต้อนรับของ ดร.ธีระพงษ์ วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี นายนพดล สุวรรณสุนทร ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สำนักงานโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (สิงห์บุรี) ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ในวันที่ 25 มีนาคม 2564

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เยี่ยมชมการแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์(CreateMarketingplan)

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าให้กำลังใจ ผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Create Marketing plan) ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 28 ในการต้อนรับของ ดร.ธีระพงษ์ วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี นายนพดล สุวรรณสุนทร ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ในวันที่ 25 มีนาคม 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Create Marketing plan) ระดับภาค ภาคกลาง

ดร.ธีระพงษ์ วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Create Marketing plan) ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 28 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 8 วันที่ 25 มีนาคม 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคกลาง

ดร.ธีระพงษ์ วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2563 นำโดยนางสาวมัลลิกา โสภณลัคนา ประธานกรรมการในการประเมิน วันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการ ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล พระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยความยินดียิ่ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการ ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยความยินดียิ่ง