กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 0-คู่มือการใช้งานระบบ DSL กยศ. สำหรับผู้กู้ยืม 1-แบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ.101 2-หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืม 3-หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว 5-หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล 6-บันทึก การเข้าร่วมโครงการกิจกรรม

กิจกรรมการสมัครชมรมฯสำหรับนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.2 และปวส.1

นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.2 และปวส.1 เลือกคลิก ชมรมที่ประสงค์สมัคร ชมรมภาษาและอาเซียน รับ 40 คน ชมรมดนตรีไทย รับ 20 คน ชมรมสวนพฤกษศาสตร์ รับ 70 คน ชมรมเศรษฐกิจพอเพียง รับ 70 คน ชมรมพี่เลี้ยงลูกเสือ รับ 30 คน ชมรมดนตรีสากล รับ 20 คน ชมรม To Be Number One รับ 70 คน

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

บุคลากร นางสาวจันทร์แรม ด่อนดีหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภิญญาภัทร   ทวีเดชผู้ช่วยหัวหน้าแผนก นางสาวฤทัยรัตน์ ฮกเส็งครูประจำแผนก กิจกรรม/โครงการ เอกสารเผยแพร่ แบบฟอร์มต่างๆ ปรับปรุงข้อมูลโดย แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

                                     ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนธันวาคม 2530 กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเพื่อต่อต้านยาเสพติดโดยดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน สำหรับปี 2564 นี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการแพร่ระบาดและขยายไปในวงกว้าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จึงกำหนดแนวทางเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) […]

กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครู นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา NYC English Self-Learning Online

NYC English Self-Learning Online วีดีโอแนะนำโครงการ https://youtu.be/i5zpaZ2Pjhchttps://youtu.be/kSl5RDRW85Mhttps://youtu.be/9c3WLf2XZSE คู่มือการลงทะเบียน คู่มือการเข้าเรียนรู้และใช้งาน