กิจกรรมการสมัครชมรมฯสำหรับนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.2 และปวส.1

นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.2 และปวส.1 เลือกคลิก ชมรมที่ประสงค์สมัคร ชมรมภาษาและอาเซียน รับ 40 คน ชมรมดนตรีไทย รับ 20 คน ชมรมสวนพฤกษศาสตร์ รับ 70 คน ชมรมเศรษฐกิจพอเพียง รับ 70 คน ชมรมพี่เลี้ยงลูกเสือ รับ 30 คน ชมรมดนตรีสากล รับ 20 คน ชมรม To Be Number One รับ 70 คน

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

บุคลากร นางสาวธรากุล บุญประสพหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก นายเอกชน โพธินามผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา กิจกรรม/โครงการ เอกสารเผยแพร่ แบบฟอร์มต่างๆ ปรับปรุงข้อมูลโดย แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

                                     ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนธันวาคม 2530 กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเพื่อต่อต้านยาเสพติดโดยดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน สำหรับปี 2564 นี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการแพร่ระบาดและขยายไปในวงกว้าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จึงกำหนดแนวทางเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) อ่านรายละเอียด

กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครู นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา NYC English Self-Learning Online

NYC English Self-Learning Online วีดีโอแนะนำโครงการ https://youtu.be/i5zpaZ2Pjhchttps://youtu.be/kSl5RDRW85Mhttps://youtu.be/9c3WLf2XZSE คู่มือการลงทะเบียน คู่มือการเข้าเรียนรู้และใช้งาน

แผนการเรียนปี2564

แผนการเรียน นักเรียนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดจาก GoogleDrive ปวช.1 64ปวช1บช/1 64ปวช1บช/2 64ปวช1กต/1 64ปวช1คธ/1 64ปวช1คธ/2 64ปวช1ธป 64ปวช1วศ 64ปวช1คก 64ปวช1คอ 64ปวช1ทป 64ปวช1รร ปวส.1 64ปวส1บช/1 64ปวส1บช/2 64ปวส1บช/3 64ปวส1กต/1 64ปวส1กต/2(ทวิ) 64ปวส1ทด/1 64ปวส1คอ/1 64ปวส1คอ/2 64ปวส1รร/1(ทวิ) 64ปวส1IT/1

มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019

มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019COVID-19 ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี(ฉบับที่ 3) ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คำแนะนำของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การจัดการหน้ากากอนามัยใช้แล้ว คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ขยายระยะเวลาปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวและกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก