กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

                                     ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนธันวาคม 2530 กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเพื่อต่อต้านยาเสพติดโดยดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน

สำหรับปี 2564 นี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการแพร่ระบาดและขยายไปในวงกว้าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จึงกำหนดแนวทางเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 โดยดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรภายในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไปเกิดการรับรู้ และเข้าใจถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นภัยร้ายทำลายครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยแนวทางเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 มีดังนี้

• วันที่ 21-26 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยฯ ได้จัดทำนิทรรศการวันต่อต้านยาเสพติดโลก บริเวณป้ายด้านหน้าอาคาร 8

• วันที่ 21-26 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยฯ ได้จัดทำนิทรรศการวันต่อต้านยาเสพติดโลก บนเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ฯพร้อมกิจกรรมทดสอบความรู้เกี่ยวกับวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 เพื่อรับเกียรติบัตรทางอีเมล์

• วันที่ 21-26 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยฯ ได้จัดเสียงประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับวันต่อต้านยาเสพติดโลก และพิษภัยของยาเสพติดประเภทต่าง ๆ ผ่านระบบเสียงตามสาย ภายในวิทยาลัยอีกด้วย