หนังสือราชการที่ ศธ0601-1887 เรื่องแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สังกัด สอศ. พ.ศ.2565

DownloadFile

View Fullscreen