กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา2561

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
15-17 พฤศจิกายน 2561
ณ ค่ายลูกเสืออินทรแคมป์  จังหวัดกาญจนบุรี