ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่1ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก