รายงานการประเมินตนเองSAR62

รายงานการประเมินตนเองSAR62ใหม่
คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองฉบับปรับปรุงครั้งที่2
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึก๋ษาพ.ศ.2561
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา