งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
Research Development Innovation and Invention Section

บุคลากร

นางสาวกัลยา ชูติวัตร

หัวหน้างาน

นางสาวกนกวรรณ ช่างบรรจง

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาว

เจ้าหน้าที่งาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
  • วิเคราะห์ วิจัยและประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
  • รวบรวบและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารเผยแพร่

 • เอกสารเผยแพร่1-2562
 • เอกสารเผยแพร่1-2561
 • เอกสารเผยแพร่2-2561
 • เอกสารเผยแพร่3-2561
 • เอกสารเผยแพร่1-2560
 • เอกสารเผยแพร่2-2560
 • เอกสารเผยแพร่3-2560

แบบฟอร์มต่างๆ

 • แบบฟอร์มเอกสาร1-2561
 • แบบฟอร์มเอกสาร2-2561
 • แบบฟอร์มเอกสาร3-2561
 • แบบฟอร์มเอกสาร1-2560
 • แบบฟอร์มเอกสาร2-2560
 • แบบฟอร์มเอกสาร3-2560
ปรับปรุงข้อมูลโดย : งานบริหารงานทั่วไป