งานการเงิน

ยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

บุคลากร

นางมกรา ทรัพย์เจริญ

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวสมศรี พริ้งมงคล

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางวันชุลี หิรัญแพทย์

เจ้าหน้าที่งานการเงิน(โครงการเรียนฟรี15ปี เครื่องแต่งกายนักเรียนนักศึกษา)

นางสาวสุจิตรา สุริยะ

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาววนัสนันท์ คล่องดี

เจ้าหน้าที่การเงิน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณดำเนินการด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำฝากเงิน การนำเงินส่งคลัง การถอนเงิน และการโอนเงินของ สถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • รับและเบิกจ่ายเงินตรวจสอบ รายงานเงินคงเหลือ ประจำวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
 • ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
 • เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
 • ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารเผยแพร่

 • เอกสารเผยแพร่1-2562
 • เอกสารเผยแพร่2-2562
 • เอกสารเผยแพร่3-2562
 • เอกสารเผยแพร่1-2561
 • เอกสารเผยแพร่2-2561
 • เอกสารเผยแพร่3-2561
 • เอกสารเผยแพร่1-2560
 • เอกสารเผยแพร่2-2560
 • เอกสารเผยแพร่3-2560

แบบฟอร์มต่างๆ

 • แบบฟอร์มเอกสาร1-2562
 • แบบฟอร์มเอกสาร2-2562
 • แบบฟอร์มเอกสาร3-2562
 • แบบฟอร์มเอกสาร1-2561
 • แบบฟอร์มเอกสาร2-2561
 • แบบฟอร์มเอกสาร3-2561
 • แบบฟอร์มเอกสาร1-2560
 • แบบฟอร์มเอกสาร2-2560
 • แบบฟอร์มเอกสาร3-2560