งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป
Administration Section

บุคลากร

นางเพ็ญรุ่ง วีระพงษ์

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางเกษร เปรมทอง

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

นางสาวชุติมา ดีละม้าย

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
และสารบรรณฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางพัชรีพร อ่ำจีน

เจ้าหน้าที่สารบรรณ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวขนิษฐา พงษ์บุญ

เจ้าหน้าที่สารบรรณ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวนุชนาถ ปานน่วม

เจ้าหน้าที่สารบรรณ
ฝ่ายวิชาการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
  • จัดทำร่างหนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากร และหน่วยงานในสถานศึกษา เกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
  • สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐาน และระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษา และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
  • รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำชี้แจง ประกาศ ให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
  • ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรสารของบุคลากร นักเรียนและนักศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารเผยแพร่

 • เอกสารเผยแพร่1-2562
 • เอกสารเผยแพร่2-2562
 • เอกสารเผยแพร่3-2562
 • เอกสารเผยแพร่1-2561
 • เอกสารเผยแพร่2-2561
 • เอกสารเผยแพร่3-2561
 • เอกสารเผยแพร่1-2560
 • เอกสารเผยแพร่2-2560
 • เอกสารเผยแพร่3-2560

แบบฟอร์มต่างๆ

 • แบบฟอร์มเอกสาร1-2562
 • แบบฟอร์มเอกสาร2-2562
 • แบบฟอร์มเอกสาร3-2562
 • แบบฟอร์มเอกสาร1-2561
 • แบบฟอร์มเอกสาร2-2561
 • แบบฟอร์มเอกสาร3-2561
 • แบบฟอร์มเอกสาร1-2560
 • แบบฟอร์มเอกสาร2-2560
 • แบบฟอร์มเอกสาร3-2560
ปรับปรุงข้อมูลโดย : งานบริหารงานทั่วไป