มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมต่างๆ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.นิติ นาชิต ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาด้านความซื่อสัตย์สุจริต , คณะกรรมการห้องเรียนที่มีผลงานดีเด่น , นักเรียนนักศึกษาที่มีผลการสอบ V-Net ยอดเยี่ยม และกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา บริเวณกิจกรรมหน้าเสาธงภาคเช้า

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา ส่วนราชการและสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2/2560 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 36 พรรษา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ เดินทางมาตรวจราชการ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ เดินทางมาตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 ด้านการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ความเป็นเลิศ(Best Practice) ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี โดยมี ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ที่ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 อาคาร 8                        

การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.นิติ นาชิต ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 เพื่อหารือข้อราชการ และแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมพิกุลทอง อาคาร 9

กิจกรรมพิธีส่งมอบงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วย ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จัดกิจกรรมพิธีส่งมอบงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วยฯ ปีการศึกษา 2560 กับปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 36 พรรษา         

คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินทางมานิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ตามแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21(ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี  

การสอบสัมภาษณ์รับสมัครนักเรียนนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ดำเนินการสอบสัมภาษณ์รับสมัครนักเรียนนักศึกษาโควต้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ 36 พรรษา

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 18 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารและครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งจังหวัดสิงห์บุรี จัดขึ้นที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี