แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยของครู

แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยของครู 01-ปกวิจัย-ครู 02-ส่วนหน้าวิจัย -ครู 03-บทที่-1-บทนำ-ครู 04-บทที่-2-เอกสารและงานวิจัย-ครู 05-บทที่-3-วิธีดำเนินการวิจัย-ครู 06-บทที่-4-ผลของการวิจัย-ครู 07-บทที่-5-สรุปผล-ครู การวิเคราะห์ t-test one sample test 1 กลุ่ม การหาค่า t-test – depenednt การหาค่าเฉลี่ย-ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาค่าร้อยละ

คู่มือและเอกสารประกอบการบรรยายการสร้างความเข้าใจ ID PLAN, PLC และ LogBook

คู่มือและเอกสารประกอบการบรรยายการสร้างความเข้าใจ ID PLAN, PLC และ LogBook คลิกเลือกเอกสาร เอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่ ศธ 0206.3/0636 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง หนังสือราชการเรื่องการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานฯ ที่ ศธ 0206.4/ว20 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2560 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยะฐานและเลื่อนวิทยฐานะ ที่ อ่านรายละเอียด

เอกสารเกี่ยวกับ ว21, ID PLAN, PLC

เอกสารเกี่ยวกับ ID PLAN ตัวอย่าง-แบบประเมินIDPLAN เอกสารประกอบการบรรยาย ID PLAN คู่มือ ID PLAND การประเมินตนเองและการจัดทำ ID PLAN แบบประเมินสมรรถนะ (แบ่งตามวิทยฐานะ) เอกสารเกี่ยวกับ PLC คู่มือแนวทางขับเคลื่อน PLC แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ภาคผนวก PLC เอกสารเกี่ยวกับ ว21 หลักเกณฑ์และวิธีการ ว21 การพัฒนาครู ว22(27เมย.60) คำถาม-คำตอบ ว 21

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ-Weather and Seasons,Travelling-ครูยุพิน บุญบันดล

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ ของครูยุพิน บุญบันดล Weather and Seasons Weather &seasonsOK Listening 1 Listening 2 Listening 3 Travelling TravellingOK listening 1 Listening 2

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ-Free time activities,Food-ครูยุพิน บุญบันดล

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ ของครูยุพิน บุญบันดล Free time activities Freetime activityOK Leisure activities Listening 1 Listening 2 Listening 3 Food FoodOK Listening 1 Listening 2

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ-Introductions,Daily Routines-ครูยุพิน บุญบันดล

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ ของครูยุพิน บุญบันดล Introductions introducingOK Introduce Yourself Talk About Yourself  Ask About What Others Like  English Speaking Practice Daily Routines Daily routinesOK Daily ScheduleExercise 1