งานบัญชี

ยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

บุคลากร

นางสาวขนิษฐา สุวรรณวัฒนกุล

หัวหน้างานการบัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษา ตามระบบบัญชี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนด เวลาตามระเบียบ
 • ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
 • ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
 • เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
 • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารเผยแพร่

 • เอกสารเผยแพร่1-2562
 • เอกสารเผยแพร่2-2562
 • เอกสารเผยแพร่3-2562
 • เอกสารเผยแพร่1-2561
 • เอกสารเผยแพร่2-2561
 • เอกสารเผยแพร่3-2561
 • เอกสารเผยแพร่1-2560
 • เอกสารเผยแพร่2-2560
 • เอกสารเผยแพร่3-2560

แบบฟอร์มต่างๆ

 • แบบฟอร์มเอกสาร1-2562
 • แบบฟอร์มเอกสาร2-2562
 • แบบฟอร์มเอกสาร3-2562
 • แบบฟอร์มเอกสาร1-2561
 • แบบฟอร์มเอกสาร2-2561
 • แบบฟอร์มเอกสาร3-2561
 • แบบฟอร์มเอกสาร1-2560
 • แบบฟอร์มเอกสาร2-2560
 • แบบฟอร์มเอกสาร3-2560