งานบุคลากร

ยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

บุคลากร

นางยุพา บรรโล

หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวสุพีร์ สุริยะ

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางจุฑารัตน์ ฟักขาว

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 •  
 • แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานของบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
 • จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
 • จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
 • ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา
 • ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทน และการจัดทำสมุดบันทึกผลงาน และคุณงามความดีของบุคลากรในสถานศึกษา
 • การดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา
 • การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
 • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 • จัดทำปฏิบัติการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 • ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารเผยแพร่

 • เอกสารเผยแพร่1-2562
 • เอกสารเผยแพร่2-2562
 • เอกสารเผยแพร่3-2562
 • เอกสารเผยแพร่1-2561
 • เอกสารเผยแพร่2-2561
 • เอกสารเผยแพร่3-2561
 • เอกสารเผยแพร่1-2560
 • เอกสารเผยแพร่2-2560
 • เอกสารเผยแพร่3-2560

แบบฟอร์มต่างๆ

 • แบบฟอร์มเอกสาร1-2562
 • แบบฟอร์มเอกสาร2-2562
 • แบบฟอร์มเอกสาร3-2562
 • แบบฟอร์มเอกสาร1-2561
 • แบบฟอร์มเอกสาร2-2561
 • แบบฟอร์มเอกสาร3-2561
 • แบบฟอร์มเอกสาร1-2560
 • แบบฟอร์มเอกสาร2-2560
 • แบบฟอร์มเอกสาร3-2560