ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประเภทโควตา(ภายใน) ปีการศึกษา 2566