ประกาศ เรื่องรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)