เอกสารเกี่ยวกับ ว21, ID PLAN, PLC

เอกสารเกี่ยวกับ ID PLAN

 1. ตัวอย่าง-แบบประเมินIDPLAN
 2. เอกสารประกอบการบรรยาย ID PLAN
 3. คู่มือ ID PLAND
 4. การประเมินตนเองและการจัดทำ ID PLAN
 5. แบบประเมินสมรรถนะ (แบ่งตามวิทยฐานะ)

เอกสารเกี่ยวกับ PLC

 1. คู่มือแนวทางขับเคลื่อน PLC
 2. แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
 3. แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
 4. ภาคผนวก PLC

เอกสารเกี่ยวกับ ว21

 1. หลักเกณฑ์และวิธีการ ว21
 2. การพัฒนาครู ว22(27เมย.60)
 3. คำถาม-คำตอบ ว 21