ประกาศ เรื่องรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทคหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารฐานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

View Fullscreen