ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประเภทโควตา(เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

View Fullscreen