ประกาศ เรื่องรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประเภทคหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารฐานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

View Fullscreen