ประกาศ เรื่องการรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป

View Fullscreen

View Fullscreen

View Fullscreen

Download

  1. ประกาศรับสมัคร
  2. ใบสมัคร
  3. ประวัตินักเรียน/นักศึกษา