เอกลักษณ์

เอกลักษณ์ (Uniqueness) “แหล่งเรียนรู้ ด้านวิชาชีพ”

  • แหล่งเรียนรู้ : สถานศึกษาที่ให้ความรู้ สนับสนุน ส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิชาชีพ
  • วิชาชีพ : มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญทุกสาขาวิชาชีพ