อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ (Identity) “ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม”

ทักษะเด่น ทักษะวิชาการและวิชาชีพ เน้นคุณธรรม ให้ผู้เรียนประกอบคุณงามความดี มีคุณธรรม จริยธรรม