ประกาศวิทยาลัย

แจ้งนักเรียน นักศึก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีทุกคน
วิทยาลัยฯปิดเรียนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรม
การการอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564
การจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนติดต่อครูผู้สอน
ตามตารางเรียน วันจันทร์-วันศุกร์ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง