ประกาศ รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อ ในระดับปวช.และปวส.ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อ
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2564