กิจกรรมBigCleaningDay : โครงการอาชีวะอาสา : เราทำความดีด้วยใจ : 16 ธันวาคม 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จัดกิจกรรมBigCleaningDay โครงการอาชีวะอาสา เราทำความดีด้วยใจ
โดยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาด สำนักงาน อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทักษะต่างๆ และบริเวณพื้นที่ภายในวิทยาลัย และโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ สิงห์บุรี ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 อย่างพร้อมเพรียงกัน
สะสาง  สะดวก  สะอาด  สุขลักษณะ สร้างนิสัย