การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
จัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีประจำปีการศึกษา 2563