ผู้บริหาร และคณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ปีพุทธศักราช 2563

14 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหาร และคณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ปีพุทธศักราช 2563
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ถ.วิไลจิตต์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี