โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่มาตรฐาน ประจำปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
ได้จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีกับสถานประกอบการ
เพื่อการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่มาตรฐาน ประจำปี 2563
ในวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี