กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การวิชาชีพแห่งอนาคตประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี วันที่ 2 กันยายน 2563

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การวิชาชีพแห่งอนาคตประเทศไทย
หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี วันที่ 2 กันยายน 2563
โดยผลคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การและคณะกรรมการองค์การ ในประจำปีการศึกษา 2563
ในปีนี้คะแนนเป็นเอกฉันท์  ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวอภิญญารัตน์ แจ่มไทย (นายกองค์การ) และ
นายไชยเชษฐ์ เขียวแดง (คณะกรรมการองค์การ)