กิจกรรมปลูกต้นไม้ สานต่ออย่างพอเพียง โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(สิงห์บุรี) วันที่ 2 กันยายน 2563

กิจกรรมปลูกต้นไม้ สานต่ออย่างพอเพียง
โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(สิงห์บุรี)
วันที่ 2 กันยายน 2563