ข้อมูลทั่วไปวิทยาลัย

ความเป็นมาและการจัดการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 643 ถนนนายจันหนวดเขี้ยว ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2481 โดยใช้ชื่อว่า ” โรงเรียนช่างทอผ้าสิงห์บุรี” มีครู 1 คน นักเรียน 30 คน ณ สถานที่ปัจจุบันซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานเทศบาลเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ปี พ.ศ. 2482  ได้ย้ายมาตั้งในที่ซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน อันเป็นที่ดินของวัดโพธิ์แก้วนพคุณ  ซึ่งมีที่ดินประมาณ 9 ไร่ 1 งาน ปี พ.ศ. 2485  เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างสตรีสิงห์บุรี” เปิดทำการสอนหลักสูตร     การช่างสตรีในระดับอาชีวศึกษาตอนต้น อาชีวศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาชั้นสูงจนถึง อ่านรายละเอียด