แผนที่วิทยาลัย

 ที่อยู่ 643 ถ.นายจันหนวดเขี้ยว ตำบล บางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 16000 โทร 036-512515 แฟ็กซ์ 511244 อีเมล singburi03@vec.mail.go.th รับสมัครนักศึกษา 036-512515 ต่อ 111  ที่อยู่ ตำบล น้ำตาล อำเภอ อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110 โทร 036-512515 แฟ็กซ์ 511244 อีเมล singburi03@vec.mail.go.th รับสมัครนักศึกษา 036-512515 ต่อ 111

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับ ปี พ.ศ.  รูปภาพผู้บริหารสถานศึกษา รายนามผู้บริหารสถานศึกษา 1. 2481 – 2483 นางสาวสอางค์ จันทมงคล 2. 2483 – 2485 นางสาวแถมถวัลย์ ประสงค์สุข 3. 2485 – 2520 นางสองค์ บัวสรวง 4. 2520 – 2521 นางสาวปราณี อนุกูล 5. 2521 – 2530 นางสาวสุทิน สุวรรณมาศ 6. 2530 – 2540 นางสาวประดับ อ่านรายละเอียด

ประวัติความเป็นมาวิทยาลัย

ความเป็นมาและการจัดการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 643 ถนนนายจันหนวดเขี้ยว ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2481 โดยใช้ชื่อว่า ” โรงเรียนช่างทอผ้าสิงห์บุรี” มีครู 1 คน นักเรียน 30 คน ณ สถานที่ปัจจุบันซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานเทศบาลเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ปี พ.ศ. 2482  ได้ย้ายมาตั้งในที่ซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน อันเป็นที่ดินของวัดโพธิ์แก้วนพคุณ  ซึ่งมีที่ดินประมาณ 9 ไร่ 1 งาน ปี พ.ศ. 2485  เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างสตรีสิงห์บุรี” เปิดทำการสอนหลักสูตร     การช่างสตรีในระดับอาชีวศึกษาตอนต้น อาชีวศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาชั้นสูงจนถึง อ่านรายละเอียด

เอกลักษณ์

เอกลักษณ์ (Uniqueness) “แหล่งเรียนรู้ ด้านวิชาชีพ” แหล่งเรียนรู้ : สถานศึกษาที่ให้ความรู้ สนับสนุน ส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิชาชีพ วิชาชีพ : มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญทุกสาขาวิชาชีพ

อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ (Identity) “ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม” ทักษะเด่น ทักษะวิชาการและวิชาชีพ เน้นคุณธรรม ให้ผู้เรียนประกอบคุณงามความดี มีคุณธรรม จริยธรรม

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาวิทยาลัย (Philosophy) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี มุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน-นักศึกษา เพื่อให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพดังปรัชญาของวิทยาลัย วิสัยทัศน์ (Vision) ผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพ และบัณฑิตสายเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พันธกิจ (Mission)