กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการเขียนแผนธุรกิจ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการเขียนแผนธุรกิจ โดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี